Adam Kłosek

Historia pieniądza

Pierwsze pieniądze polskie pojawiły się w drugiej połowie X w. Wcześniej posługiwano się pieniędzmi obcymi, np. rzymskimi, arabskimi oraz zachodnioeuropejskimi. Poza tym jako środków wymiany używano skór, futer, soli, muszli, broni itp.

Bicie własnej monety srebrnej rozpoczął Mieszko I., były to denary, zwane denarami grubymi. W drugiej połowie XI w. podstawą systemu pieniężnego stała się grzywna polska= 240 denarów.

W XIII – XIV w. dokonała się w całej prawie Europie wielka reforma monetarna, określiła ona podstawy systemu pieniężnego obowiązujące do XVI w.

W Polsce reformę groszową przeprowadzono na wzór zachodni za pośrednictwem Czech na początku XIV w. Ostatecznej reformy dokonał ok. 1337 – 1338 r. Kazimierz Wielki, który za podstawę ustroju monetarnego przyjął grzywnę krakowską = 197 g. srebra = 48 groszy.

W połowie XIII w. pojawiła się w Europie moneta złota, bita najpierw w miastach włoskich na potrzeby wielkiego handlu, a ok. 1325 r. także w Czechach i na Węgrzech, skąd napłynęła do Polski. W Polsce próby bicia własnej złotej monety  podejmował  Władysław Łokietek i Aleksander Jagiellończyk. Od  połowy XV w. monetę złotą  przyjmowano w Polsce jako miernik wartości , stąd wytworzyła się nazwa „czerwonego złotego”, a później pojęcie złotego utrwaliło się jako jednostki obrachunkowej, realizowanej w postaci monety srebrnej. Dało to początek utworzenia w Polsce w XVI w. nowego systemu monetarnego – złotowego.

Reforma przeprowadzona w latach 1526-28 ustaliła, że grosz = 0,77g srebra, zaś 30 groszy = 1 złoty polski.. Ten przyjęty w Koronie system wprowadzono w Prusach, a w 1569 r. na Litwie ( Unia Lubelska). Rozpoczęło się bicie polskich złotych dukatów, zawierających 3,5 g złota, a ponadto srebrne talary.

Kryzys monetarny pojawił się na początku XVII w.( czasy Zygmunta III), gdy do Polski zaczął masowo napływać bezwartościowy pieniądz niemiecki, który wypierał z obiegu lepszą monetę polską.

Po wojnach szwedzkich kryzys się pogłębił, gdyż wobec braku pieniędzy w skarbie, król zgodził się na obniżenie zawartości srebra w monetach.

Katastrofalne w skutkach okazały się afery monetarne wywołane przez T. Boratiniego i A. Tymffa spowodowały one dezorganizacje rynku pieniężnego. Całkowity chaos zapanował  za Augusta III, gdy podczas wojny siedmioletniej w ręce pruskie wpadły stemple do wybijania polskich monet i Polska została zalana fałszywymi monetami.

Zasadnicza reforma monetarna przeprowadzona została w 1766r. Za podstawę systemu monetarnego przyjęto grzywnę kolońską = 233,8 g srebra. Bito z niej 80 złp (od 1786r.- 18złp).

Za Stanisława Augusta powstał projekt emisji pieniędzy papierowych. Zrealizowano go podczas insurekcji kościuszkowskiej, gdy Komisja Biletów Skarbowych pod przewodnictwem bankiera A. Kapostasa wypuściła 8 mln papierowych złotych polskich, których wartość zabezpieczały dobra skarbowe. Były one w obiegu tylko w 1794r.

Po rozbiorach Prusy, Austria i Rosja ustanowiły na swoich zagarniętych terenach własne systemy pieniężne.

W zaborze austriackim wprowadzono złoty reński, w zaborze pruskim wprowadzono talary pruskie, a w zaborze rosyjskim nadal funkcjonował system złotowy (10 złp = 1,5 rubla) do roku 1841 kiedy to wprowadzono do obiegu ruble rosyjskie.
W latach 1892 -1900 kraje europejskie przeszły stopniowo na system monetarny oparty na walucie złotej, podstawową jednostką stała się korona zawierająca  0,32258 g  90% złota.

System ten przetrwał do I wojny światowej i obowiązywał oczywiście w Królestwie Polskim, Galicji i zaborze pruskim.

Podczas I wojny światowej na ziemiach polskich kursowały pieniądze rosyjskie, austriackie i niemieckie, głównie papierowe. Pozostały one w obiegu jeszcze w pierwszych latach po wojnie, mimo że już w 1918 r. na terenie całego państwa polskiego za środek płatniczy  uznana została marka polska. Dopiero w 1922 r. marka została wyłącznym pieniądzem w obiegu. Pieniądz ten ze względu na trudną sytuację ekonomiczną kraju uległ gwałtownej inflacji.

W roku 1924 rząd W. Grabskiego przeprowadził reformę walutową. Marka została zastąpiona złotym, wymieniając ją w relacji  1 800 000 marek na 1 złoty = 100 groszy.
1 złoty = 1 fr. szwajcarskiemu. Dla wprowadzenia w życie tej reformy utworzono w tym samym roku Bank Polski, który został wyłącznym emitentem banknotów. 
Wartość złotego zabezpieczały rezerwy złota i dewiz.

W okresie światowego kryzysu ekonomicznego 1929 – 1933 Polska waluta przetrwała bez załamania. Utrzymywana była liberalna polityka walutowa, która spowodowała odpływ zapasów złota i dewiz z Banku Polskiego za granicę.
W roku 1936 wprowadzona została reglamentacja dewizowa, która obowiązywała do wybuchu drugiej wojny światowej.

W latach okupacji hitlerowskiej na terenach polskich włączonych do Rzeszy znajdowały się w obiegu marki niemieckie. System oparty był na identycznych zasadach jak w Niemczech.
Na obszarze Generalnej Guberni do lutego 1940 r. pozostawiono w obiegu przedwojenne banknoty (bilon pozostał w obiegu do 1942 r.) oraz bony Kas Kredytowych Rzeszy – wprowadzone przez okupanta. Później pieniądze polskie i bony wymieniono na własną walutę GG tj. na złote. Podstawą emisji stanowiły marki niemieckie  dostarczone Bankowi Emisji (działającemu w GG od kwietnia 1940 r.)  po stałym kursie  1 marka = 2 złote okupacyjne.
Gwałtowna inflacja wystąpiła po wybuchu wojny niemiecko – radzieckiej, kiedy to Niemcy zaczęli masowo wywozić  z GG produkty rolnicze i przemysłowe do Rzeszy i na front, opłacając ten eksport  w złotówkach emitowanych bez żadnych ograniczeń. W ten sposób wywożono z Polski coraz więcej towarów płacąc za nie bezwartościowymi banknotami.

Na początku 1945 r. na terenie Polski w obiegu były 3 waluty: okupacyjne złote, radzieckie ruble i niemieckie marki, dodatkowo chaos powiększały różne ceny na poszczególnych terenach.
15 stycznia 1945 r. powołany został Narodowy Bank Polski , który zajął się emisją nowych banknotów złotowych w relacji 1 zł = 1 zł okupacyjny = 1 rubel = 2 marki, przy czym bez ograniczeń przyjmowano ruble. Pozostałe waluty wymieniano do wysokości 500 zł na osobę pełnoletnią, a resztę banknotów przyjmowano do depozytu.

28 października 1950 r. przeprowadzono reformę pieniężną polegającą na wymianie dotychczasowych złotych na nowe, przy czym płace, ceny i wkłady oszczędnościowe przeliczano w stosunku 100 :3, natomiast gotówkę  100: 1.
Równocześnie ustalono jednolity kurs walut obcych: 1 zł = 0,25 dolara USA, kurs ten zastąpiono w 1957 r. kursem zróżnicowanym.
 

aut. Ludwik dla infobank.pl

 

Czytaj dalej...

Referendum niepodległościowe w Szkocji i skutki jego niepowodzenia

W każdym państwie temat polityki to niekończące się afery, dymisje, nowe ustawy i kolejne kontrowersyjne działania. Nigdzie nie ma tak kolorowo, by zarówno politycy, jak i obywatele, czuli się w swoim państwie naprawdę dobrze. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zająć się Szkocją, a dokładniej Referendum Niepodległościowym i skutkami jego niepowodzenia. Co się stało? O czym należy wiedzieć? Jak wygląda w chwili obecnej sytuacja w tym państwie?

W ostatnich dniach wiele możemy usłyszeć w wiadomościach na temat tego, co dzieje się w Szkocji. Premier tego państwa Alex Salmond, po referendum, w którym większość Szkotów opowiedziała się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie zdecydował, iż zrezygnuje z funkcji rządowej, jak również i partyjnej. Zaskoczenie? Z pewnością dla wielu tak!

Salmond był przekonany, iż zdanie Szkocji będzie zupełnie inne, bo w końcu jego wizja niepodległości nijak ma się do tego, co zostało ogłoszone w referendum. Duma zwyciężyła? Jego osobista przegrana aż tak wpłynęła na decyzję tego orędownika niepodległości Szkocji? Jak powiedział: "Akceptuję wybór Szkocji, która tym razem postanowiła nie opowiedzieć się za niepodległością. Akceptuję wolę narodu i wzywam wszystkich Szkotów do zaakceptowania demokratycznego wyboru".

Z całą pewnością sytuacja w Zjednoczonym Królestwie jest trudna, bo choć nie doszło do rozpadu, może pojawić się chaos doprowadzający do poważnych w konsekwencji skutków. Obiecano zmiany, ale co będzie teraz? W konserwatywnej partii ludzie nie chcą nowych praw, albo mogą zdecydować się na nie kosztem zwiększenia autonomii Anglii w stosunku do Szkocji. Ta grupa sprzeciwia się więc dalszym ustępstwom wobec Szkotów. UKIP, a więc Partia Niepodległościowa Zjednoczonego Królestwa, będąca zwycięzcą wyborów do Parlamentu Europejskiego nie chce już dalej wychodzić z dobrymi intencjami do Szkotów, a więc szykuje się kolejne starcie, które możemy jedynie domyślać się, jak dalej będzie wyglądało.

Nie jest łatwo teraz cokolwiek podejmować w obliczu tak dużej politycznej i ekonomicznej wagi, jak również i kalendarza wyborczego. Jedna wielka niewiadoma- bo jeśli Szkocja ma otrzymać stosowne uprawienia, jak one wpłyną na zarządzanie innymi częściami Wielkiej Brytanii?

Jak ukazują spekulacje, to, czy obietnice wobec Szkotów zostaną spełnione, w dużej mierze zależeć może od najbliższych wyborów parlamentarnych. Szkoci mogą odnieść sukces, jeśli szkoccy nacjonaliści będący u władzy uznają ustępstwa Londynu za niewystarczające. Cóż to znaczy? Jedno- czy Londyn odpowie na wynik referendum w sposób wspaniałomyślny i szybki.

Mimo, iż Szkoci głosowali za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie, z całą pewnością konfliktów i tak nie da się rozwiązać i uniknąć. Są to zbyt duże i zbyt sprzeczne interesy, by można było mówić o dobrym rozwiązaniu. Cokolwiek się więc nie stanie, na pewno nic nie będzie rozwiązaniem spełniającym oczekiwania wszystkich. Jak wiec widzimy, nie tylko w Polsce polityka nie cieszy się tak dużym powodzeniem i nie tylko u nas jest tak ciężko, tak trudno i tak niezrozumiale przy podejmowaniu określonych decyzji dotyczących państwa i obywateli.

Czytaj dalej...

Konta bankowe dla klientów indywidualnych - jesień 2014

W dzisiejszych czasach niemal każdy z nas posiada konto bankowe. Zakładamy je, bo tak łatwiej zarządzać pieniędzmi, bo na nie wpływają wszelkie świadczenia, bo dzięki niemu mamy możliwość oszczędzania. Powodów, dla których zakładamy konto jest bardzo dużo. Nie zmienia to jednak faktu, że w każdym przypadku zależy nam na tym, aby było ono najlepsze, najtańsze i oczywiście jak najbardziej korzystne.

Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na najlepsze konta bankowe dla klientów indywidualnych na wrzesień 2014. Pokażemy, które z nich są najlepsze, na jakie warto zwrócić uwagę, co mogą nam one zaoferować. Wiadomo, że nie każde konto jest sobie równe, ale i nie każde dostosowane jest do danego klienta. Jeśli więc wiemy, na czym nam zależy, mamy jasno określone wymagania i oczekiwania, z pewnością wśród zaprezentowanych przez nas kont, każdy z Państwa znajdzie takie, które okaże się być prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

ZACZYNAMY…

 

KONTO Z LWEM W ING BANK ŚLĄSKI

Jeśli postawimy na ING Bank Śląski, będziemy mieli możliwość otrzymania bardzo korzystnego konta bankowego, które z całą pewnością nas nie zawiedzie. Konto z Lwem to uniwersalny rachunek dla wszystkich klientów, którzy pragną postawić na proste rozwiązania, atrakcyjne warunki i ciekawe dodatki. Konto to możemy obsługiwać zarówno internetowo, jak również i w oddziałach banku w całej Polsce. Darmowy rachunek, jeśli w miesiącu dokonamy transakcji kartą na kwotę minimum 200zł. Do tego przejrzysty system transakcyjny, 0zł za przelewy krajowe, 0zł za wypłaty z bankomatów, 0zł za zlecenia stałe i krajowe przelewy ELIXIR. Co otrzymamy w formie dodatków? Finansometr, czyli system zarządzania domowymi finansami, aplikację mobilną umożliwiającą dostęp do rachunku z telefonu lub innego urządzenia mobilnego, a do tego program bankujesz-kupujesz, dający możliwość zbierania punktów wymienianych na produkty z katalogu. Czyż nie rewelacyjne rozwiązanie? Bez wątpienia to konto bankowe dla klientów indywidualnych jest opcją, jaka spełni potrzeby i oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców.

eKONTO W mBANKU

Bez wątpienia mBank to jedna z tych placówek, która w ostatnim czasie cieszy się niebywałą popularnością ze względu na ogrom ciekawych produktów. Dziś daje nam eKONTO, a więc rachunek internetowy, mający wiele możliwości, w pełni dopasowanych do potrzeb swoich odbiorców. Co nam ten rachunek może zagwarantować? Na pewno darmowe rozwiązania, w tym 0zł za: otwarcie i prowadzenie konta, za wypłaty z bankomatów, za przelewy krajowe i za korzystanie z karty debetowej, jeśli miesięczna transakcja wyniesie minimum 200zł. Do tego 0zł za krajowe przelewy ELIXIR, za zlecenia stałe i wpłatę środków w wpłatomatach. Dodatkowymi usługami są wypłaty ze wszystkich bankomatów, możliwość wykupienia dodatkowych pakietów ubezpieczeń Assistance, ubezpieczenie OC i AC, a także możliwość aktywowania powiadomienia SMS o czynnościach i operacjach wykonywanych w mBanku. W tych jednak przypadkach, usługi te są płatnymi. Jeśli spojrzymy na to konto w tej placówce bankowej, bez wątpienia będzie ona w stanie spełnić nasze potrzeby, bo daje to, co jest niezbędne i za co nie musimy płacić dodatkowych pieniędzy.

T-MOBILE KONTO W T-MOBILE USŁUGI BANKOWE

Z racji tego, iż T-Mobile Usługi Bankowe to zupełnie nowa placówka, tak również i T-Mobile Konto nowym i niezwykle ciekawym jest. To nowoczesny rachunek bankowy dla wszystkich klientów, nie tylko sieci T-Mobile, ale i każdej innej. Wiele ciekawych rozwiązań i bezpłatnych korzyści. Darmowe prowadzenie konta i obsługa karty debetowej, 0zł za wypłaty z bankomatów i przelewy krajowe, 0zł za krajowe przelewy ELIXIR, za zlecenia stałe i przelewy europejskie SEPA. Dla wszystkich klientów tego banku, dodatkowymi usługami do tego konta są przelewy na Facebooku, menadżer finansów umożliwiający planowanie budżetu domowego, usługa MasterCard Mobile, czyli płatność przy pomocy telefonu, a także Program Rabatowy Mapa Okazji, limit na koncie dający możliwość wykorzystania dodatkowych środków i szansa na założenie konta oszczędnościowego ze zmiennym oprocentowaniem wynoszącym 2,3% w skali roku. Choć najwięcej promocji i ciekawych zniżek otrzymują klienci T-Mobile, to mimo wszystko rachunek ten stworzony został w taki sposób, aby każdy klient, niezależnie jaką posiada sieć komórkową, również i w tym banku znalazł dla siebie coś, co godne będzie jego wyboru.

KONTO dbNET W DEUTSCHE BANKU

Deutsche Bank nie raz już potrafił zaskoczyć ciekawym produktem bankowym, który okazywał się być trafioną opcją dla każdego. Również i w kwestii konta bankowego dla klientów indywidualnych, nie pozostał w tyle. Stawiając bowiem na dbNET otrzymujemy darmowy rachunek bankowy, który posiada to wszystko, co daje nam możliwość wyboru tego, co najlepsze. Darmowe otwarcie i prowadzenie, 0zł za przelewy krajowe, 0zł za wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą, a do tego bezpłatne używanie karty debetowej, jeśli dokonamy w miesiącu transakcji na minimum 200zł. Do tego wszystkiego darmowe zlecenia stałe i wpłata pieniędzy w oddziałach banku. Dużym plusem, na jaki na pewno warto zwrócić uwagę jest możliwość prowadzenia wraz z tym kontem rachunku oszczędnościowego, którego oprocentowanie wynosi 3% do kwoty 10 000zł i 1% do kwoty powyżej 10 000zł. Proste konto, które może nie ma masy atrakcyjnych, dodatkowych pakietów, ale za to posiada niezbędne rozwiązania, dzięki którym posiadanie rachunku bankowego, może być po prostu tylko czystą przyjemnością.

KONTO WYŻSZEJ JAKOŚCI W ALIOR BANKU

Ostatnią propozycją, jeśli chodzi o najlepsze konta bankowe jest Konto Wyższej Jakości, jakie ma nam do zaoferowania placówka Alior Banku. Ta opcja najlepszą będzie dla osób, których miesięczny wpływ na konto wynosi minimum 2500zł lub dla osób, które aktywnie korzystają z karty płatniczej. Jeśli takie warunki są spełnione, wówczas otrzymuje się rachunek, w którym nie płacimy nic za prowadzenie konta, za krajowe przelewy, za zlecenia stałe i przelewy natychmiastowe, czy za wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą. To nie wszystko. Każdy, kto zdecyduje się na Konto Wyższej Jakości, będzie miał możliwość wyboru ciekawych usług dodatkowych. Cóż to takiego? Może to być konto oszczędnościowe, płatności NFC, czyli zbliżeniowo telefonem komórkowym, MasterCard Mobile i program rabatowy Mapa Okazji. Do tego ciekawe rozwiązanie, jakim jest usługa iKASA- płatności mobilne w sklepach Biedronka i do tego wszystkiego nowoczesna aplikacja mobilna, dzięki której użytkowanie konta będzie po prostu czystą przyjemnością. Czy można chcieć czegoś więcej?

A teraz małe podsumowanie…

Konto w banku

Otwarcie i prowadzenie

Darmowe usługi

Płatne usługi

Dodatkowe usługi

ING Bank Śląski- Konto z Lwem

0zł, jeśli transakcje kartą wyniosą minimum 200zł/miesiąc

-karta debetowa

-krajowe przelewy ELIXIR

-zlecenia stałe

-wypłaty z bankomatów

-wpłaty w wpłatomatach

 

-5zł za zlecenie przelewu ekspresowego

-35zł za przelew SORBNET dla kwot poniżej 1mln złotych i 10zł dla kwot powyżej 1mln złotych

-5zł za przelew SEPA

-40zł za inne przelewy walutowe

DARMOWE:

-Finansometr

-Aplikacja Mobilna ING BankMobile

-Program bankujesz-kupujesz

-Otwarte Konto Oszczędnościowe

-Zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne w Liberty Direct

mBank-eKONTO

0zł

-karta debetowa

-krajowe przelewy ELIXIR

-zlecenia stałe

-wypłaty z wybranych bankomatów

-wpłaty w wpłatomatach

-5zł za zlecenie przelewu ekspresowego

-35zł za przelew SORBNET

5zł za przelew SEPA

 

PŁATNE:

-usługa- wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce bez prowizji- 5zł

-możliwość wykupienia dodatkowych pakietów ubezpieczenia Assistance

-pakiet ubezpieczeń OC i AC

-Kontrola nad finansami na rachunku bankowym poprzez powiadomienia SMS

T-Mobile Usługi Bankowe-T-Mobile Konto

0zł

-karta debetowa

-krajowe przelewy ELIXIR

-10 przelewów natychmiastowych

-zlecenia stałe

-przelewy europejskie SEPA

-wypłaty z bankomatów i placówek

- 5zł za każdy kolejny przelew natychmiastowy( 10darmowych)

-35zł za przelewy SORBNET dla kwot do 1mln złotych i 20zł dla kwot powyżej 1mln złotych

-30zł za przelewy zagraniczne

 

BEZPŁATNE:

-przelewy na Facebooku

-menadżer finansów

Usługa MasterCard Mobile

Program rabatowy mapa Okazji

-limit na koncie

-konto oszczędnościowe

 

500zł za transfer dla nowych abonentów sieci komórkowej T-Mobile i 500zł na start dla stałych klientów tej sieci

Deutsche Bank-Konto dbNET

0zł, jeśli transakcje kartą wyniosą minimum 200zł/miesiąc

-karta debetowa

-krajowe przelewy ELIXIR

-zlecenia stałe

-wypłaty z bankomatów

-10zł za zlecenie przelewu ekspresowego

-5zł za przelewy SEPA

-40zł za przelewy SORBNET dla kwot mniejszych od 1mln złotych i 20zł dla kwot powyżej 1mln złotych

BEZPŁATNE:

-konto oszczędnościowe

-limit kredytowy do 50 000zł

 

Alior Bank-Konto Wyższej Jakości

0zł, jeśli transakcje kartą wyniosą minimum 700zł/miesiąc lub wpływy na konto każdego miesiąca osiągną minimum 2500zł

-karta debetowa

-przelewy krajowe

-przelewy natychmiastowe

-zlecenia stałe

-przelewy europejskie i zagraniczne

-wypłaty z bankomatów

Jeśli spełnimy warunki, jakie stawia przed nami bank, wszystkie usługi są darmowe

BEZPŁATNE:

-konto oszczędnościowe

-płatności NFC

-MasterCard Mobile

-program rabatowy Mapa Okazji

-usługa iKASA

-nowoczesna aplikacja mobilna

 

Na co zwrócić uwagę, by postawić na najlepsze konto dostosowane do naszych potrzeb? Wybierając dany produkt bankowy, podstawą są kluczowe czynniki, a więc koszt prowadzenia rachunku, opłaty za kartę płatniczą, opłaty za przelewy i korzystanie z bankomatów, a także lokalizacja oddziału banku i bankomatów, czy chociażby dodatkowe usługi, które banki bardzo często oferują. Może to być możliwość oszczędzania pieniędzy, dostęp do platformy inwestycyjnej, dodatkowe przelewy i wiele innych, satysfakcjonujących nas rozwiązań. Mamy nadzieję, iż zaprezentowane przez nas konta, będą tymi, które w kwestii najlepszych kont bankowych, okażą się takimi właśnie być.

Co więc zrobić? Możemy udać się osobiście do placówki bankowej, którą wybraliśmy, wypełnić wniosek, podpisać umowę i cieszyć się z możliwości otwarcia nowego konta. Możemy również wykorzystać możliwości online i wchodząc na stronę banku, załatwić wszystko poprzez Internet, a umowę podpisać za pośrednictwem kuriera bez wychodzenia z domu. Prawda, że proste?

Czy wiedzą już Państwo, które będzie dla Was najlepsze? Czy wśród zaprezentowanych przez nas propozycji znalazło się takie, którego chcą być Państwo właścicielami? Mamy nadzieję, iż nasz ranking okazał się być dobrą podpowiedzią do tego, by móc postawić na taki bank i taką ofertę, z jakiej na pewno będziemy w pełni zadowoleni i usatysfakcjonowani.

Niech nasze konta bankowe dają nam możliwość dobrego zarządzania naszymi finansami….

Czytaj dalej...